ANNOUNCEMENT – 2018/956 Base

T.R.
7th FAMILY COURT OF ANKARA 

Base No: 2018/956 Base

ANNOUNCEMENT TEXT 

Due to the Recognition and Enforcement case pending in our Court between the Plaintiff İLKER KURT and the Defendant DUYGU PIRIL KURT;

The address of Defendant DUYGU PIRIL KURT T.C. 34447203502 (3 Plaza View Lane, Apt. 431, Foster City, California 94404 USA) could not be determined, and it was decided to announce the reasoned decision. With the decision of our Court dated 20/10/2020 and numbered 2018/956 and 2020/1060;

DECISION: For the reasons explained above:
BY ACCEPTANCE of the case;

1- RECOGNIZATION and ENFORCEMENT of the decision of United States California State of California San Mateo Provincial Supreme Court’s decision dated 14/03/2016, file number F 0130 158, finalization date 19/03/2016, regarding the DIVORCE of, İLKER KURT, born in Istanbul on 19/03/1978, with TR identity 31168474914, son of Mehmet Sabri and İlksen, registered in the population registry in Elazığ province, Karakoçan district, Yeniköy mah./village, Volume No: 83, House No: 14, BSN: 24 and DUYGU PIRIL KURT (formerly TANYEL) daughter of Mehmet Naili and Canan, registered in BSN 37 in the same place civil registry, born on 23/11/1981 in Istanbul with TR identity 34447203502,
2- With the deduction of the fee received in advance, the balance of 18.50 TL decision and verdict fee is collected from the defendant and recorded as revenue to the treasury,
3- Due to this lawsuit, a total of 263.80 TL, consisting of 35.90 TL application fee, 35.90 TL advance fee, 5 notification expenses 52 TL, 2 foreign notification fees 140 TL, to be collected from the defendant and paid to the plaintiff,
4- Since the plaintiff had himself represented by a proxy, the attorney’s fee of 3400 TL shall be collected from the defendant and given to the plaintiff in accordance with the AAÜT (Advocate’s Tariff),
5- When the decision is finalized, the refund of the advance expense deposited by the claimant party, which could not be used, to the plaintiff,

The decision is announced, provided that the legal remedy of appeal before the relevant legal office of the Ankara Regional Court of Justice is open pursuant to art. 345 of Code of Civil Procedure, with a petition to be submitted within 2 weeks from the notification of the reasoned decision to our court or to the Family Court in another place to be submitted to our court. 19/01/2022

Clerk                                                                                           Judge 120306              117006
E-signature                                                                                    E-signature

You can access this document in the UYAP Information System at http://vatandas.uyap.gov.tr with 40PIONS – KamSG3g – Cv3xKli- JYNGEM=

(This text has been translated from English to Turkish as true copy by ourside) iş bu tercüme Ingilzce’den Türkçe‘ye aslına uygun olarak tarafımızdan çevrilmiştir YUSUF ÖMER CAMBAZ – Yeminli Tercüman. (Swor-in Translator)

T.C.
ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2018/956 Esas

İLAN METNİ

Davacı İLKER KURT ile Daval DUYGU PIRIL KURT arasında Mahkemenizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davalı DUYGU PIRIL KURT T.C. 34447203502 ( 3 Plaza View Lane, Apt. 431, Foster City, California 94404 ABD) adresi tespit edilememiş olup, gerekçeli karannin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin 20/10/2020 tarih 2018/956 Esas ve 2020/1060 Karar sayılı karar ile;

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davanın KABULÜ İLE;

1. Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Yeniköy mah./köyü, Cilt No:83, Hane No:14, BSN:24’te nüfus
sicilinde kayıtlı Mehmet Sabri ve İlksen oğlu 19/03/1978 İstanbul doğumlu 31168474914 TC kimlik nolu İLKER KURT ile aynı yer nüfus sicilinde BSN 37’de tescilli Mehmet Naili ve Canan kızı, 23/11/1981 İstanbul doğumlu 34447203502 T.C. kimlik nolu DUYGU PIRIL KURT (Önceki soyadı TANYEL)’in BOŞANMALARINA ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Eyaleti San Mateo Vilayeti Yüksek Mahkemesi, 14/03/2016 karar tarihli F 0130 158 dosya numaralı 19/03/2016 kesinleşme tarihli kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE,
2- Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 18,50 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3- Bu dava nedeniyle davacı tarafından yapılan 35,90 TL başvuru harcı, 35,90 TL peşin harç, 5 adet tebligat gideri 52 TL, 2 adet yurt dışı tebligat harcı 140 TL’den oluşan toplam 263,80 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4. Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 3400 TL ilam vekalet ücretinin
davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5- Karar kesinleştiğinde davacı tarafça yatırılan ve kullanılmayarak artan gider avansının davacıya iadesine,
Dair, HMK md. 345 uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada mahkememize sunulmak üzere başka yer Aile Mahkemesine sunulacak dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar tebliğin yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/01/2022

Yazı İşleri Müdürü                                                                                    Hakim 120306
117006
E-İmza                                                                                                          E-İmza

AdvertisementThe new Emirates Premium Economy has arrived on the latest Emirates A380 Emirates Get the best value from your summer holiday with exclusive offers and discounts across Dubai and the UAE with Emirates Pass